Posts

Showing posts with the label Contoh

Contoh Laporan Kerja Bangku SMK Teknik Mesin

Image
Contoh Laporan Kerja Bangku SMK Teknik MesinKumpulan laporan kerja bangku smk teknik mesin terbaru, Sampul laporan kerja bangku perguruan tinggi, makalah kerja bangku smk teknik mesin, 
laporan kerja bangku.docxLAPORAN  KERJA BANGKULOGO SEKOLAH

NAMA           : NO                  : KELAS          :
Laporan kerja bangku

Sekolah kalian TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim             Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat allah SWT. Kerana atas berkat rahmat dan karunia-nya saya dapat menyusun laporan mengenai “ KERJA BANGKU” ,yang merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Fabrikasi logam. Dilaporkan ini berisi tentang cara kerja bangku.             Dalam pembuatan laporan ini saya banyak mendapat kendala dan hambatan. Tapi atas bantuan dari berbagai pihak akhirya saya dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu sehingga saya dapat meye…